Rezerwuj teraz

Regulamin transportu przesyłek towarowych

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
ARTYKUŁ 1 – Postanowienia wstępne
Niniejszy Regulamin określa zasady międzynarodowego przewozu przesyłek towarowych przez firmę Góra Arkadiusz AR-SPEED w odniesieniu, do których zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – Prawo przewozowe, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
ARTYKUŁ 2 – Definicje
Dla celów niniejszego dokumentu oraz innych dokumentów stanowiących treść relacji umownej pomiędzy Góra Arkadiusz Ar-Speed oraz Zleceniodawcami, ustala się następujące znacznie dla zwrotów wskazanych poniżej:
1. AR-SPEED – Góra Arkadiusz AR-SPEED z siedzibą przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 382A/114, 61-441 Poznań, NIP: 9191559302, REGON: 951210014;
2. Cennik – dokument określający warunki cenowe realizacji przewozu przesyłek towarowych przez AR-SPEED.
3. KC – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;
4. Prawo przewozowe – Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku – Prawo przewozowe;
5. Przewoźnik – Góra Arkadiusz AR-SPEED
6. Nadawca – podmiot, który zawiera umowę przewozu z przewoźnikiem;
7. Odbiorca – podmiot, któremu ma zostać doręczona przesyłka towarowa wskazany przez Nadawcę;
8. Przesyłka towarowa (przesyłka) – rzeczy przyjęte do przewozu na podstawie jednego listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego, zwanego dalej także „listem przewozowym” umieszczone w zwartym i zabezpieczonym opakowaniu. Przesyłki towarowej nie stanowi przesyłka pocztowa będąca przedmiotem usługi pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529).
ARTYKUŁ 3 – Przedmiot Usług
Zakres usługi obejmuje obejmuje odbiór przesyłki towarowej od Nadawcy, transport oraz dostarczenie przesyłki do Odbiorcy.
ROZDZIAŁ II – SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TRANSPORTU PRZYSYŁEK TOWAROWYCH
ARTYKUŁ 4 – Postanowienia ogólne
Nadawca przyjmuje do wiadomości, iż AR-SPEED, dla celów realizacji usług, może łączyć przesyłkę towarową z innymi przesyłkami.
ARTYKUŁ 5 – Maksymalne parametry Przesyłek
1. Dla możliwości zrealizowania przewozu przesyłek towarowych przesyłki nie mogą przekraczać wskazanych poniżej maksymalnych parametrów:
– waga rzeczywista – 100 kg;
– długość – 150 cm;
– szerokość – 120 cm
– głębokość – 150 cm
z zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do przesyłki towarowej o wadze rzeczywistej przekraczającej 30kg, Nadawca zobowiązany jest pomóc kierowcy przy jej załadunku oraz zapewnić pomoc Odbiorcy przy jej rozładunku; przy wadze ponad 50 kg Nadawca
zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego sprzętu do załadunku i rozładunku.
2. Przesyłki towarowe standardowe, to przesyłki zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach.
3. Przesyłki towarowe niestandardowe, to przesyłki spełniające chociażby jeden z poniższych parametrów:
– o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym;
– o nieregularnych kształtach, w tym przesyłki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach
ARTYKUŁ 6 – Ceny przewozu przesyłek towarowych
1. Ceny przewozu przesyłek znajdują się w Cenniku, który dostępny jest na stronie www.ar- speed.pl, w siedzibie przedsiębiorcy, w biurze mieszczącym się przy ul. Przemysłowej 10 22-550 Werbkowice oraz w każdym busie przedsiębiorcy.
2. W przypadku przesyłek towarowych niestandardowych cenny przewozu ustalane są indywidualnie.
3. Opłata zwrotu przesyłki towarowej jest tożsama z ceną przewozu przesyłki towarowej, którą uiścił Nadawca.
ARTYKUŁ 7 – Nadawanie i wydawanie przesyłek towarowych odbiorcom
1. Nadawca zleca wykonanie przewozu przesyłek towarowych:
• za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.ar-speed.pl
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];
• telefonicznie pod numerem telefonu 602-320-907; 84 696 59 62;
• osobiście w siedzibie firmy.
2. Osobę, która oddaje przewoźnikowi przesyłkę do przewozu, uważa się za upoważnioną przez Nadawcę do wykonywania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy przewozu.
3. Nadawca składa przewoźnikowi na przesyłkę towarową list przewozowy lub w inny sposób dostarcza informację niezbędne do prawidłowego wykonania przewozu.
4. Nadawca jest obowiązany podać co najmniej miejsce przeznaczenia przesyłki oraz nazwę i adres Odbiorcy oraz numer telefonu osoby odpowiedzialnej za odbiór oraz określić rzeczy, masę, liczby sztuk przesyłki, sposobu opakowania i oznaczenia, a także inne wskazania i oświadczenia, wymagane albo dopuszczone zgodnie z przepisami ze względu na warunki danej umowy lub sposób rozliczeń.
5. Nadawca dołącza do listu przewozowego dokumenty wymagane w przepisach szczególnych, a w razie niemożności ich dołączenia dostarcza je w odpowiednim czasie w miejscu załatwiania wymaganych czynności, zamieszczając w liście przewozowym odpowiednią wzmiankę o dołączeniu dokumentów lub miejscu ich złożenia.
6. Dowodem zawarcia umowy przewozu jest potwierdzony przez przewoźnika list przewozowy lub inny dokument zawierający dane określone w ust. 4 niniejszego artykułu.
Jeden egzemplarz dokumentu otrzymuje nadawca.
7. Nadawca jest obowiązany oddać przewoźnikowi rzeczy w stanie umożliwiającym ich prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
8. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, nadawca jest obowiązany oddać przewoźnikowi w opakowaniu określonym w przepisach o normalizacji, a w razie braku przepisów w tym zakresie – w sposób określony w ogólnie obowiązujących przepisach.
9. Przewoźnik może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania.
10. Przewoźnik może uzależnić przyjęcie do przewozu rzeczy, których opakowanie nie odpowiada warunkom określonym w ust. 7 i 8 niniejszego artykułu, lub ze śladami uszkodzenia, od zamieszczenia przez nadawcę w liście przewozowym odpowiedniego oświadczenia o stanie przesyłki.
11. Przewoźnik może sprawdzić, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom nadawcy zawartym w liście przewozowym oraz czy zachowane zostały przepisy dotyczące rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych.
12. Sprawdzenia dokonuje się w obecności nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, przewoźnik dokonuje sprawdzenia w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności. Wynik sprawdzenia zamieszcza się w liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole.
13. W razie stwierdzenia niezgodności oświadczeń zawartych w liście przewozowym ze stanem rzeczywistym przesyłki, koszty sprawdzenia obciążają przesyłkę.
14. W razie ujawnienia rzeczy wyłączonych z przewozu albo niezachowania przepisów dotyczących rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych przewoźnik stosuje się do wskazówki co do postępowania z przesyłką na wypadek takiej sytuacji, a jeśli nadawca jej nie zamieścił i niezwłocznie nie usunął przeszkody, odmawia przyjęcia przesyłki.
15. Jeżeli umowa lub przepis szczególny nie stanowią inaczej, czynności ładunkowe należą odpowiednio do obowiązków Nadawcy lub Odbiorcy.
16. Nadawca, Odbiorca lub inny podmiot wykonujący czynności ładunkowe jest obowiązany wykonać je w sposób zapewniający przewóz przesyłki towarowej zgodnie z przepisami ruchu drogowego i przepisami o drogach publicznych, a w szczególności niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów lub przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi.
17. Nadawca i Odbiorca są obowiązani doprowadzić do czystości i porządku teren oraz środek transportowy przewoźnika zanieczyszczony w związku z czynnościami ładunkowymi. Taki sam obowiązek ciąży na przewoźniku, jeżeli dokonuje on czynności ładunkowych na terenie nadawcy lub odbiorcy przesyłki.
18. Przesyłka towarowa jest dostarczana w terminie maksymalnie 2 kolejnych dni, licząc od dnia następnego po odbiorze przesyłki towarowej.
19. Termin przewozu przesyłki jest zachowany, jeżeli przed jego upływem przewoźnik zawiadomił Odbiorcę o nadejściu przesyłki, a Odbiorca nie ma możliwości jej odebrania w miejscu wskazanym w liście przewozowym.
20. Przyczynę i czas przedłużenia oraz zawieszenia biegu terminu przewozu przewoźnik jest obowiązany wskazać w liście przewozowym.
21. Kierowca przed dojazdem do miejsca docelowego kontaktuje się telefonicznie z Odbiorcą przesyłki i informuje o godzinie dostawy.
22. Po nadejściu przesyłki do miejsca przeznaczenia Odbiorca może w imieniu własnym wykonać wszelkie prawa wynikające z umowy przewozu, w szczególności może żądać wydania przesyłki i listu przewozowego, jeżeli jednocześnie wykona zobowiązania wynikające z tej umowy.
23. W przypadku braku kontakty z Odbiorcą kierowca lub pracownik biura wykonuje kolejny telefon oraz wysyła sms, a także o zaistniałej sytuacji powiadamia telefonicznie Nadawcę. Ustalany jest nowy termin dostarczenia przesyłki towarowej.
24. W przypadku braku wskazówek na liście przewozowym oraz braku kontaktu z Odbiorcą i Nadawcą, jeżeli wysyłający nie nadeśle w odpowiednim czasie wskazówek, przewoźnik oddaje przesyłkę na przechowanie lub inaczej ją zabezpiecza, zawiadamiając o tym Nadawcę i Odbiorcę. Jeżeli przesyłka jest narażona na zepsucie albo jeżeli jej przechowanie wymaga kosztów, na które nie ma pokrycia, przewoźnik może ją sprzedać przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o skutkach zwłoki kupującego z odebraniem rzeczy sprzedanej.
ARTYKUŁ 8 – Ograniczenia zawartości przesyłki
AR-SPEED nie przyjmuje przesyłek:
a) zawierających korespondencję;
b) zawierających przedmioty niebezpieczne niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję;
c) zawierających narkotyki, leki lub środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
d) zawierających żywe rośliny lub zwierzęta;
e) zawierających zwłoki lub szczątki ludzkie;
f) zawierających żywność szybko psującą się lub wymagającą specjalnych warunków transportu;
g) które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia przewoźnika lub warunki drogowe danej gałęzi transportu nie nadają się do przewozu środkami transportowymi lub spowodowałoby naruszenie przepisów określających warunki wykonywania przewozów drogowych, przepisów określających warunki pracy kierowców, przepisów ruchu drogowego lub przepisów o drogach publicznych;
h) zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty, bony towarowe i jakiekolwiek inne walory zbywalne;
i) których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;
j) zapakowanych w opakowanie mogące zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki.
ARTYKUŁ 9 Zadeklarowanie wartości przewożonych rzeczy
1. Jeżeli wartość przewożonych rzeczy nie wynika z rachunku sprzedawcy lub dostawcy ani z obowiązującego cennika, Nadawca może zadeklarować ich wartość w liście przewozowym.
2. Przewoźnik może sprawdzić zgodność deklarowanej wartości z rzeczywistą i w wypadku zastrzeżeń zaznaczyć to liście przewozowym lub innym dokumencie potwierdzającym przewóz.
3. W razie sporu co do wysokości deklarowanej wartości przesyłki, nadawca może zażądać, aby jej wartość określił rzeczoznawca. Jeżeli deklarowana wartość przewyższa więcej niż o dwadzieścia procent wartość ustaloną przez rzeczoznawcę, koszty ekspertyzy ponosi nadawca.
ARTYKUŁ 10 – Wykonanie poleceń nadawcy i wskazówki
1. Przewoźnik jest obowiązany do wykonania poleceń Nadawcy albo Odbiorcy w zakresie zmiany umowy przewozu, chyba że:
a) polecenie jest niewykonalne;
b) wykonanie polecenia spowodowałoby zakłócenia w eksploatacji;
c) wykonanie polecenia naruszałoby obowiązujące przepisy;
a) nie zachowano szczególnych warunków obowiązujących w tym zakresie.
2. O niemożności wykonania polecenia przewoźnik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić uprawnionego.
3. Należności wynikłe wskutek zmiany umowy przewozu ponosi odpowiednio Nadawca lub Odbiorca zależnie od tego, który z nich wprowadza zmiany.
4. Nadawca może zamieścić w liście przewozowym wskazówki co do postępowania z przesyłką na wypadek:
a) przeszkody w przewozie powodującej niemożność wykonania umowy zgodnie z warunkami określonymi w liście przewozowym;
a) przeszkody w wydaniu powodującej niemożność wydania przesyłki w miejscu przeznaczenia odbiorcy określonemu w liście przewozowym. Jeżeli w liście przewozowym brak takich wskazówek, przewoźnik zwraca się o nie do Nadawcy.
2. W razie zmiany drogi przewozu przewoźnik może pobrać przewoźne za rzeczywistą drogę przewozu i obowiązuje go odpowiadający tej drodze termin przewozu, chyba że przeszkody w przewozie są zawinione przez przewoźnika.
3. W razie usunięcia przeszkody przed otrzymaniem wskazówek od Nadawcy, przewoźnik kieruje przesyłkę do miejsca przeznaczenia lub wydaje ją odbiorcy, zawiadamiając o tym Nadawcę.
ARTYKUŁ 11 – Zakazy obejmujące nadawcę
1. Zabrania się nadawcy:
a) określania warunków drogowego przewozu przesyłki towarowej, których realizacja mogłaby spowodować naruszenie przepisów określających warunki wykonywania przewozów drogowych, przepisów określających warunki pracy kierowców, przepisów ruchu drogowego lub przepisów o drogach publicznych;
b) umieszczania w liście przewozowym i innych dokumentach danych i informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do spedytora, odbiorcy, organizatora transportu lub innego podmiotu zlecającego przewóz.
3. Zasady odpowiedzialności podmiotów, o których mowa w ust. 2, za naruszenie przepisu ust. 1 określają przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.).
ROZDZIAŁ III – WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
ARTYKUŁ 12 – Wynagrodzenie
1. Przez przyjęcie przesyłki i listu przewozowego Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty należności ciążących na przesyłce.
2. Za równoznaczne z wydaniem przesyłki Odbiorcy uważa się oddanie jej organowi państwowemu dokonującemu zajęcia lub konfiskaty na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego; organ ten uiszcza należności obciążające przesyłkę.
ARTYKUŁ 13 – Odstąpienie lub zmiana umowy przewozu
1. Nadawca może odstąpić od umowy przewozu lub wprowadzić do niej zmiany żądając, aby przewoźnik:
a) zwrócił mu przesyłkę w miejscu nadania;
b) wydał przesyłkę w innym miejscu niż miejsce wskazane w liście przewozowym;
c) wydał przesyłkę innej osobie niż odbiorca wskazany w liście przewozowym.
2. Odbiorca jest uprawniony do rozporządzania przesyłką w sposób określony w ust. 1 pkt b i c, jeżeli Nadawca nie zastrzegł inaczej w liście przewozowym. Zmianę określoną w ust. 1 pkt b Odbiorca może wprowadzić tylko przed nadejściem przesyłki do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym.
3. Nadawca lub Odbiorca rozporządzają przesyłką po przedstawieniu otrzymanego egzemplarza listu przewozowego, składając odpowiednie oświadczenie pisemne.
4. Uprawnienie nadawcy do rozporządzania przesyłką wygasa, gdy Odbiorca wprowadził zmianę umowy przewozu, przyjął list przewozowy albo odebrał przesyłkę.
ARTYKUŁ 14 – Zastaw
Dla zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy przewozu przysługuje przewoźnikowi ustawowe prawo zastawu na przesyłce, dopóki przesyłka znajduje się u niego lub u osoby, która ją dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nią rozporządzać za pomocą dokumentów.
ROZDZIAŁ IV – ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ARTYKUŁ 15 – Niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu
1. Odpowiedzialność AR-SPEED z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu przesyłki towarowej regulują przepisy Ustawa Prawo Przewozowe.
2. Jeżeli nie zachodzi wina przewoźnika, termin przewozu przesyłki przedłuża się o okres jej zatrzymania z powodu:
a) sprawdzenia, w którego wyniku stwierdzono niezgodność z danymi z listu przewozowego, albo niezachowania przepisów dotyczących rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych;
b) wykonywania czynności wymaganych w przepisach szczególnych;
c) zmiany umowy przewozu albo przeszkody w przewozie lub wydaniu przesyłki;
d) przeładowania lub konieczności poprawienia załadowania;
e) wykonywania szczególnych czynności dotyczących przesyłki;
f) ograniczeń wprowadzonych na podstawie art. 8 Ustawy Prawo przewozowe
3. Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu terminu przewozu, uważa się za utraconą.
4. Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozu, jeżeli:
a) zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom;
b) Nadawca nie zastosował się do przepisów przewozowych;
c) ze względu na przedmiot przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych.
2. Jeżeli rozpoczęcie lub dokonanie przewozu dozna czasowej przeszkody wskutek okoliczności dotyczącej przewoźnika, Nadawca może od umowy odstąpić, powinien jednak dać przewoźnikowi odpowiednie wynagrodzenie za dokonaną część przewozu w granicach tego, co na kosztach przewozu oszczędził. Nie wyłącza to roszczenia o naprawienie szkody, jeżeli przeszkoda była następstwem okoliczności, za które przewoźnik ponosi odpowiedzialność.
3. Odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie od jej przyjęcia do przewozu aż do wydania Odbiorcy nie może przewyższać zwykłej wartości przesyłki, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.
4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za ubytek nie przekraczający granic ustalonych we właściwych przepisach, a w braku takich przepisów – granic zwyczajowo przyjętych (ubytek naturalny).
5. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie rzeczy szczególnie cennych przewoźnik ponosi odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy właściwości przesyłki były podane przy zawarciu umowy, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.
ARTYKUŁ 16 – Niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu
1. Wskutek zapłaty należności przewoźnika i przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko przewoźnikowi wynikające z umowy przewozu. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych uszkodzeń przesyłki, jeżeli odbiorca w ciągu tygodnia od chwili przyjęcia przesyłki zawiadomił o nich przewoźnika.
2. Ust. 1 nie stosuje się, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.
3. Roszczenia z umowy przewozu rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia dostarczenia przesyłki, a w razie całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem – od dnia, kiedy przesyłka miała być dostarczona.
ROZDZIAŁ V – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
ARTYKUŁ 17
Niniejszy regulamin wchodzi w życie 1 stycznia 2016r.
Copyright © 2024 AR-SPEED™
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram