REGULAMIN

§1
 • Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie zarówno do pracowników firmy Ar-Speed, klientów tej firmy, jak również do podmiotów gospodarczych, pozostających z firmą Ar-Speed w relacjach biznesowych.
§2
 • Nie odpowiadamy za opóźnienia powstałe z przyczyn od nas niezależnych.
§3
 • Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dalszego przewozu osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub w przypadku uciążliwego zachowania wobec pozostałych pasażerów.
§4
 • Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez pasażera.
§5
 • Pasażer zobowiązany jest do:
  -posiadania dokumentu uprawniającego go do przekroczenia granicy.
  -oczekiwania w uzgodnionym miejscu i ustalonym przez nas czasie.
  -stosowania się do zaleceń kierowcy.
  -okazania wymaganych dokumentów w przypadku kontroli.
  - podania dokładnego adresu docelowego.
  -zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe.
  -przestrzegania i pozostawienia po sobie porządku w pojeździe.
§6
 • W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.
§7
 • Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przewoźnikowi i pozostałym pasażerom.
§8
 • Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
§9
 • Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu. W przypadku potrzeby zabrania większej ilości bagażu należy zgłosić ten fakt podczas rezerwacji miejsca. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za przewożony nadbagaż.
§10
 • Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody
§11
 • Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
§12
 • Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.
§13
 • W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy:
  -ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.);
  - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).
image-1

NEWSLETTER – NOWOŚCI I PROMOCJE BEZ TAJEMNIC!

Dopisz swój adres e-mail i odbieraj regularnie nasz newsletter. Dzięki niemu będziesz otrzymywać powiadomienia o promocjach, nowych trasach, nowych usługach, a także wiele cennych i przydatnych wskazówek oraz porad. Dostając informacje na czas – nie musisz pytać!